دوره آموزش Blue Team Operations Level2

 • Traditional Security Architecture
  • Perimeter-focused
  • Addressed Layer 3/4
  • Centralized Information Systems
  • Prevention-Oriented
  • Device-driven
  • Traditional Attack Techniques
تماس با ما

دوره آموزش Blue Team Operations Level1

تمرکز دوره SANS Blue Team Operations ، برروی محافظت سازمان در مقابل حملات سایبری می باشد.هر راه حلی که باعث افزایش سطح امنیت دفاعی گردد ، مشمول Blue Team خواهد بود اما تاکید اصلی این دوره بر روی کشف و مقابله با حملات است.

10,000,000 تومان