دوره آموزش مدیریت حوادث امنیت اطلاعات ISO 27035

دوره مدیریت حوادث امنیت اطلاعات ISO 27035 شما را قادر می سازد تخصص لازم را جهت پشتیبانی از سازمان در اجرای یک برنامه مدیریت حوادث امنیت اطلاعات بر اساس ISO / IEC 27035 کسب کنید. در این دوره آموزشی، دانش کاملی از یک مدل فرآیند برای طراحی کسب خواهید کرد.
و همچنین نحوه تدوین برنامه مدیریت حوادث سازمانی را فرا خواهید گرفت. سازگاری این دوره آموزشی با استانداردها ISO / IEC 27035 جهت راهنمایی برای مدیریت حوادث امنیت اطلاعات، به وسیله استاندارد ISO / IEC 27001 میتوان استفاده کرد.
گذراندن دوره آموزش مدیریت حوادث امنیت PECB ISO / IEC 27035 شما را در مدیریت پروژه‌های امنیت اطلاعات توانمند و مطمئن خواهد کرد.‌
تماس با ما

دوره آموزش سرممیزی استاندارد ISO 27001

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

6,000,000 هزار تومان

دوره آموزش ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش پیاده سازی استاندارد ISO 27001 ISMS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

3,500,000 هزار تومان

دوره آموزش آشنایی با ISO 27001 ISMS

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما