دوره آموزش SolarWinds Server and Application Monitor

شرح دوره

دوره SolarWinds Server and Application Monitor زیر مجموعه Solarwins در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه نقص در سروها یا سرویس‌ها و  قطع اتصالات می‌باشد. فعالیت نظارتی را می‌توان روح آگاه مدیر شبکه نامید.

تماس با ما

دوره آموزش SolarWinds Network Configuration Manager

شرح دوره SolarWinds Network Configuration Manager

دوره SolarWinds Network Configuration Manager زیر مجموعه Solarwins است. در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص  هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه نقص در سروها یا سرویس‌ها و قطع اتصالات می‌باشد فعالیت نظارتی را می‌توان روح آگاه مدیر شبکه نامید.

تماس با ما

دوره آموزش (Solarwinds Full Pack (NPM,SAM,NTA,NCM

شرح دوره (Solarwins Full Pack (NPM,SAM,NTA,NCM

دوره (Solarwins Full Pack (NPM,SAM,NTA,NCM زیر مجموعه Solarwins است. در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه نقص در سروها یا سرویس‌ها و قطع اتصالات می‌باشد. فعالیت نظارتی را می‌توان روح آگاه مدیر شبکه نامید.

7,800,000 هزار تومان

دوره آموزش Web Help Desk

شرح دوره Web Help Desk

دوره Web Help Desk زیر مجموعه Solarwins در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه نقص در سروها یا سرویس‌ها و  قطع اتصالات می‌باشد.

تماس با ما

دوره آموزش SolarWinds Patch Manager

شرح دوره SolarWinds Patch Manager

دوره SolarWinds Patch Manager زیر مجموعه Solarwins است. در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه نقص در سروها یا سرویس‌ها و  قطع اتصالات می‌باشد.

تماس با ما

دوره آموزش SolarWinds Network Performance Monitor

شرح دوره SolarWinds Network Performance Monitor

دوره SolarWinds Network Performance Monitor زیر مجموعه Solarwins است. در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی ، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه  نقص در سروها یا سرویس‌ها و قطع اتصالات می‌باشد.

تماس با ما

دوره آموزش SolarWinds Log & Event Manager

شرح دوره SolarWinds Log & Event Manager

دوره SolarWinds Log & Event Manager زیر مجموعه Solarwins است. در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل هر گونه نقص در سروها یا سرویس‌ها و قطع اتصالات می‌باشد. فعالیت نظارتی را می‌توان روح آگاه مدیر شبکه نامید. زیرا  مدیریت عالی و بی‌نقص بدون در اختیار داشتن اطلاعات به روز  و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود، گرداندن شبکه کامپیوتری بی‌نظارت بر وضعیت سرویس‌ها بسیار نا امن و هزینه‌بر می‌باشد، زیرا  یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه‌ای هم که باشد باز امکان نظارت لحظه‌ای تمامی سرورها، سرویس‌ها و تجهیزات شبکه برای آن وجود نخواهد داشت.

تماس با ما

دوره آموزش SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer

شرح دوره SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer

دوره SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer زیر مجموعه Solarwins است. در شبکه امروزی جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز یک اصل می‌باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیت‌های نظارتی در شبکه‌های کامپیوتری نظارت بسته‌های شبکه، جهت تشخیص هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می‌باشد. یکی دیگر از فعالیت‌های نظارتی، نظارت سیستم‌ها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل  هر گونه  نقص در سروها یا سرویس‌ها و  قطع اتصالات می‌باشد. فعالیت نظارتی را می‌توان روح آگاه مدیر شبکه نامید. زیرا  مدیریت عالی و بی‌نقص بدون در اختیار داشتن اطلاعات به روز  و امکانات پردازشی مناسب امکان‌پذیر نخواهد بود، گرداندن شبکه کامپیوتری بی‌نظارت بر وضعیت سرویس‌ها بسیار نا امن و هزینه بر می‌باشد، زیرا یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه‌ای هم که باشد. باز امکان نظارت لحظه‌ای تمامی سرورها، سرویس‌ها و تجهیزات شبکه برای آن وجود نخواهد داشت.

تماس با ما