سند راهبردی آموزش

روزمرگی
فرهنگ اجتماعی و سياسی شکل‌گرفته در جامعه ما با فرهنگ مبتني بر برنامه‌ریزی، به ويژه طولانی مدت، فاصله دارد.

بی‌توجهی به تغییرات
وجود شرايط ناپايدار دركشورهاي خاورميانه

عدم تناسب اهداف با توانمندی‌ها
توجه به محدودیت‌ها يكي از اصول اولیه مديريت استراتژیک است

عدم درک مناسب شرایط قبلی، فعلی و آینده
استراتژی طرحی است كه در زمان حاضر با توجه به رابطه ميان حال و گذشته براي وصول به اهداف در آينده ترسيم می‌شود.

گزارش آماری از وضعيت آموزش در صنايع ايالات متحده Industry Report -ASTD

توسعه آموزش به 70 درصد از كاركنان
هزينه بين 60-50 ميليارد دلارسالانه (1تا 2 درصد حقوق و مزايا)
سرانه آموزش 30 ساعت
بيشترين آموزش “صنعت حمل و نقل” ارتباطات و خدمات شهری
استفاده از اينترنت حدود 50 درصد برای آموزش

هزينه آموزش (كشورهای صنعتی جهان)

اروپا 2/3 درصد حقوق و مزايای كاركنان
آمريكا 2 درصد حقوق و مزايای كاركنان
ژاپن 2/1 درصد حقوق و مزايای كاركنان

مقايسه بين نگرش سيستمی - استراتژيك و نگرش سنتی

آموزش چیست؟

آموزش به هر نوع فعالیت برنامه ریزی شده توسط سازمان گفته می شودکه جهت تسهیل کار کارمندان و کسب قابلیتهای لازم کاری طراحی گردیده است.
در حقیقت روشی است برای افزایش کارایی انسانی.

هدف از آموزش چیست؟

هدف از آموزش اینست که کارمندان بر دانش، مهارت و رفتار حرفه ای که در برنامه های آموزشی مورد تاکید قرار می گیرد تسلط یافته و آنرا در فعالیتهای روزمره خود به کار بندند.

آموزش راهبردی چیست؟

آموزش راهبردی آموزشی است که در راستای دستیابی سازمان به برنامه راهبردی یا طرح تجاری کل سازمان ایجاد شده و به آن کمک می نماید.

طرح ریزی راهبردی/استراتژیک چیست؟

طرح ریزی راهبردی آموزش قسمتي از طرح ریزی استراتژيك هر سازمان است، كه طيآن مشخص مي‌گردد كه براي رسيدن به اهداف استراتژيك سازمان چه نيروهايی مورد نياز است و چگونه مي‌توان آنها را تامين نمود.
براي انجام طرح ریزی آموزش بايد اهداف استراتژيك سازمان مشخص باشد و بر اساس آن تحليلي از نيروي انساني مورد نياز به عمل آيد. طرح ریزی آموزش عبارت است از پيش‌بينی نيازهای سازمان از لحاظ منابع انسانی و برنامه‌ريزی مراحلی كه برای برآوردن آن نيازها بايد طی شود.

مولفه های اساسی نگرش سیستمی – استراتژیک

الف: سياست گذاری و تدوين استراتژی آموزشی Policy Making
ب: طرح ریزی و اجرا Planning & Implementation
ج: ارزشيابی آموزشی Evaluation

نگرش سيستمی – استراتژيك به آموزش

نگرش سيستمی Systems View
جهت گيری استراتژيك Strategic Direction
تعامل بين عناصر و فعاليت های آموزشی
تعامل بين نظام آموزش با ديگر نظامهای منابع انسانی
آموزش در راستای تحقق ماموريت و اهداف سازمانی

مديريت منابع انساني

سطح استراتژيك

چه نوع توانايی هايی
چه نوع اطلاعات و معلوماتی
چه نوع آموزشهايی
چه همكاران جديدی
چه نوع سيستم ارزشيابی
چه نوع سيستم جبران خدمتی

سطح تاكنيكي
برنامه‌ريزي
كارمند يابی
ارزشيابی
آموزش
جبران خدمت
نگهداري و توسعه

سطح عملياتي
هدايت كارهاي روزمره
مرتبط به منابع انساني

مديريت سازمان

سطح استراتژيك
چه كاري را انتخاب كنيم
عرضه و تقاضا
انتخاب و انطباق
چه نوع روش توليدي
تعيين و تامين منابع جهت توليد
قلمرو بازار

سطح تاكتيكي
سازمان دهي
تعيين نوع كار و فرآيندها
ايجاد و توسعه منابع

سطح عملياتي
هدايت كارهاي
مربوط به وظايف

طرح ریزی

فرآيند انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با توجه به منابع و محدوديت‌ها در زمان مشخص را برنامه‌ريزی مي‌گويند.

ارزیابی نیاز ها

اهداف ارزیابی نیاز ها

شناسایی اینکه آیا نیاز های آموزشی مشخص شده اند
شناسایی اینکه این نیاز ها برای چه افرادی هستند
شناسایی اینکه چه وظایفی باید انجام گردد

افراد دخیل در ارزیابی نیاز ها

مدیران (ارشد و میانی)
متخصصان حوزه های مورد ارزیابی
uJob incumbents.

ابزار های ارزیابی نیاز ها

آزمون های عملکرد
پرسشنامه ها و ارزیابی ها
مشاهدات
تمرکز بر گروه های کاری
مصاحبه
نمونه های کاری
استاندارد های صنعتی
سوابق کار
مشاوره با کارکنان کلیدی
تجزیه و تحلیل گزارشات شرکت و رسانه های چاپی
چک لیست ها

آموزش راهبردی
پیشبرد عملکرد به سمت اهداف
تمرکز بر اینکه چه چیز هایی در چه زمانی مورد نیاز است
Formal training enhanced by informal learning.
یادگیری پشتیبانی شده توسط سازمان
انتقال دانش
دانش صریح
دانش ضمنی

جشنواره عید 1403