درباره استاد

کارشناس فنی و زیرساخت فناوری اطلاعات پادکو
تجربیات
سرپرست فنی واحد آموزش رمیس
مدرس دوره های مجازی سازی و شبکه
مدارک

VCP-DCV
VCA-DCV
LPIC-2
LPIC-1
MTCRE